[C020..] ANTIC BOLLS Ø 11cm - Ø 11x11 - 1 - int. cot. - p/6


01 - white